Miljøpolicy

Miljøpolicy

Taxi Sør skal være en tydelig bidragsyter i arbeidet med drosjenæringens klima- og miljøutfordringer. Vi mener at vi ved å ha en god miljøprofil vil bidra til å skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme. Derfor har vi valgt å bli miljøsertifisert som Miljøfyrtårn.

Taxi Sør anerkjenner at vår virksomhet påvirker ytre miljø og klimaendringer, både gjennom egen aktivitet og indirekte via våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører. Vi ser også at konsekvensene av klimaendringene vil virke inn på våre forretningsområder.

Av den grunn tar Taxi Sør et ansvar for ytre miljø og klima som skal være forpliktende for hele vår virksomhet og integreres i den daglige driften.

Alle i Taxi Sør er forpliktet av miljøpolicyen. Dette innebærer også en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av miljøforholdene og til å overholde myndighetskrav og de krav som organisasjonen selv har pålagt seg. Organisasjonen forplikter seg til å overholde samsvarsforpliktelsene og til en kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet for miljø, for derigjennom å forbedre organisasjonens miljøprestasjon.

Vi vil fokusere på å redusere Taxi Søs miljøbelastning, spesielt på forhold knyttet til energibruk og utslipp av klimagasser.